Ogólne warunki gwarancji

Rev: 10-07-2017
Firma Tecoled dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były najwyższej jakości, zbudowane z pełnowartościowych materiałów i podzespołów. Zastosowane technologie produkcji podzespołów oraz montażu były wg. najwyższych standardów.
Urządzenia są testowane i wygrzewane, większość modeli jest ponownie sprawdzana bezpośrednio przed dostawą do Kupującego. Mimo że firma dokłada wszelkich starań aby produkty były w pełni sprawne, nie jest możliwe wyeliminowanie pojedynczych wadliwych urządzeń czy uszkodzeń spowodowanych np. transportem, dlatego też przedstawiamy poniższe ogólne warunki gwarancji.
Ogólne warunki gwarancji

1. Produkty Tecoled objęte są okresem gwarancyjnym podanym w ofercie i dotyczą urządzeń zakupionych bezpośrednio u autoryzowanego Dystrybutora lub Tecoled.

2. Okres gwarancyjny liczy się od daty sprzedaży lub dostawy ( co nastąpiło wcześniej ). Gwarancja realizowana jest od momentu wpłynięcia pełnej płatności za towar na konto Dystrybutora lub Tecoled.

3. Wszelki nieopłacony a dostarczony towar lub nieopłacony w całości w wyznaczonym odroczonym terminem płatności wskazanym na fakturze pozostaje własnością Dystrybutora lub Tecoled do czasu uregulowania pełnej płatności.

4. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne, powstałe na wskutek przyczyn tkwiących w produkcie, przyczyn produkcyjnych za wyjątkiem elementów podlegającym naturalnemu zużyciu jak źródła światła, baterie itp.

5. W celu złożenia reklamacji należy zgłosić ten fakt z opisem wady, miejsca zainstalowania, sytuacji w której nastąpiło uszkodzenie (np. temperatura otoczenia pracy, zapewnienie wentylacji wokół lampy, czas świecenia na dobę itd.). Szczegółowy opis może pozwolić na szybkie zdiagnozowanie przyczyny.

6. Zgłoszenie uszkodzenia należy przesłać drogą e-mail i powinno być ono poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym do miejsca zakupu.

7. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię faktury lub rachunku. Brak faktury lub rachunku uniemożliwia zrealizowanie warunków gwarancji.

8. Wadliwy produkt powinien być dostarczony na koszt Kupującego do miejsca zakupu w terminie do 60 dni.

9. Urządzenie powinno znajdować się w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu zabezpieczającym, gwarantującym bezpieczny transport do serwisu.

10. Wadliwy lub uszkodzony produkt zostanie sprawdzony i przetestowany w ciągu 14 dni od daty dostarczenia.

11. W przypadku stwierdzenia usterki wynikającej z ukrytych wad urządzenia, naprawiony lub nowy sprzęt o takich samych lub wyższych parametrach zostanie wysłany na koszt Gwaranta do Kupującego.

12. W przypadku konieczności importu podzespołów koniecznych do naprawy sprzętu, czas naprawy może ulec wydłużeniu. Kupujący zostanie poinformowany o dodatkowym okresie oczekiwania w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mail.

13. Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas przebywania urządzenia w serwisie.

14. W przypadku braku możliwości naprawy oraz wymiany na inne urządzenie o podobnych parametrach, kwota wartości urządzenia zostanie zwrócona na wskazany rachunek kupującego.

15. Uszkodzenia powstałe na wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.

16. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, w których stwierdzono własne modyfikacje i regulacje, przeróbki, samodzielne naprawy, usterki na wskutek upadku, nacisku na elementy świecące oraz soczewki, mechaniczne odkształcenia czy wgniecenia, działanie wody i wysokich temperatur a także czynników chemicznych i zdarzeń losowych.

17. Usunięcie plomb, zamazanie lub usunięcie numerów fabrycznych czy seryjnych, usunięcie logo firmy eliminuje z ubiegania się o naprawę czy wymianę gwarancyjną.

18. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia urządzeń na wskutek niewłaściwego napięcia zasilania, przepięć w sieci zasilającej, podłączania do regulatorów jasności, jeżeli urządzenie nie jest do tego przeznaczone, zbyt wysokiej temperatury otoczenia, braku wymaganej wentylacji czy zamontowania lampy w oprawie nieprzewidzianej dla lamp LED.

19. Produkty z uszkodzonymi do 10% punktów świetlnych LED w lampach z osłoną mleczną lub dyfuzyjnną, nie podlegają wymianie lub naprawie.  Parametry elektryczne i świetlne takich lamp mieszczą się nadal w parametrach nominalnych produktu określonych w karcie technicznej.

20. Po dokonaniu badania wadliwego produktu w serwisie i stwierdzeniu uszkodzeń wynikających na wskutek nieprawidłowego użytkowania, modyfikacji, regulacji lub przeróbek, wadliwy produkt zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt. Dodatkowo kupujący poniesie koszt diagnostyki urządzenia.

21. W przypadku nie stwierdzenia w serwisie uszkodzeń lub wad w działaniu urządzenia, Kupujący poniesie koszty transportu oraz diagnostyki urządzenia.

22. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe na wskutek uszkodzenia urządzenia, awarii urządzeń współpracujących (jak np. regulatory), wstrzymania lub ograniczenia procesów produkcyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu utraconych korzyści w związku z wadami, uszkodzeniami lub konserwacjami sprzętu w serwisie.

23. Cechy fizyczne, technologiczne oraz chemiczne zastosowanych elementów świetlnych mogą powodować stopniowy spadek strumienia świetlnego, nieznaczną zmianę koloru, które to zmiany nie mogą być uznane za wady urządzenia a jej naturalny proces zużywania się w trakcie eksploatacji.

24. Sterowniki, zasilacze, urządzenia mogą emitować niewielki dźwięk. Jest to naturalne i nie może być uznane za ich wadę  podlegającą wymianie lub naprawie gwarancyjnej.